Chủ Nhật , Tháng Mười Hai 16 2018
Home / Danh mục bài báo / Bài báo trong nước / 2018 / Danh mục bài báo trong nước năm 2018

Danh mục bài báo trong nước năm 2018

TT Tên tạp chí/ hội thảo /đề tài/ tên sách…. Phân loại Năm Tên tất cả các tác giả Chỉ số
1 Đánh giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt Tạp chí TN 2018 Le V.T., Vu. H.C Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường
2 Nghiên cứu cơ chế di chuyển của dòng chảy phía sau hình trụ tròn Tạp chí TN 2018 Vũ huy Công Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường
3 Đánh giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt Tạp chí TN 2018 Lê Văn Thảo, Vũ Huy Công Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường
4 Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn Taylor – Galerkin giải bài toán dòng chảy một chiều có sự xáo trộn ở đáy lòng dẫn Tạp chí TN 2018 Huỳnh Phúc Hậu, Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Thế Hùng Tạp chí Giao thông Vận tải, số 59, 78-82
5 So sánh sơ đồ số trong tính toán dòng chảy qua hệ thống kè mỏ hàn Kỷ Yếu TN 2018 Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học toàn quốc lần thứ 10
6 Thực trạng ứng dụng và giải pháp nâng cao chất lượng bê tông tự lèn cho công trình thủy tại khu vực miền Trung Tạp chí TN 2018 Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Văn Chín Tạp Chí Xây dựng, Số 05/2018, trang: 75-79
7 Đánh giá tải lượng bùn cát về các hồ chứa lớn ở thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn bằng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT Tạp chí TN 2018 Nguyễn Quang Bình Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: ISSN 1859 – 3941, Số 60 (3/2018). Trang: 58 – 66
8 Xây dựng bản đồ diễn biến đường bờ bằng công nghệ ảnh viễn thám. Áp dụng cho vịnh Đà Nẵng Tạp chí TN 2018 Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531, Số 3(124).2018. Trang: 1 – 5
9 So sánh sơ đồ số trong tính toán dòng chảy qua hệ thống kè mỏ hàn Kỷ Yếu TN 2018 Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học toàn quốc lần thứ 10
10 Xây dựng bản đồ diễn biến đường bờ bằng công nghệ ảnh viễn thám. Áp dụng cho vịnh Đà Nẵng Tạp chí TN 2018 Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531, Số 3(124).2018. Trang: 1 – 5
11 Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình Kỷ yếu TN 2018 Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
12 Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng vỡ đập hệ thống hồ chứa Đăk Yên và IA Bang Thượng Kỷ yếu TN 2018 Lê Hùng, Đoàn Viết Long, Nguyễn Đức Huy Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
13 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong tương lai đến chế độ dòng chảy năm tại trạm Thành MỸ Kỷ Yếu TN 2018 Tô Thúy Nga Tuyển tập hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 20
14 Đánh giá sự thay đổi dòng chảy năm tại Thành Mỹ khi xét đến sự ảnh hưởng của vận hành thủy điện Đakmi4 Kỷ Yếu TN 2018 Tô Thúy Nga Tuyển tập hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 20
15 NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY ĐẾN HỆ THỐNG LƯU VỰC SÔNG BA Kỷ Yếu TN 2018 Cao Đình Huy, Lê Hùng, Hà Văn Khối Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
16 ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI DÒNG CHẢY TRÊN LƯU VỰC SÔNG BA KHI XÉT ĐẾN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Kỷ Yếu TN 2018 Nguyễn Thị Hằng Ni, Cao Đình Huy, Lê Hùng, Nguyễn Thị Hồng Sen, Trà Minh Quang Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
17 Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng vỡ đập hệ thống hồ chứa Đăk Yên và IA Bang Thượng Kỷ Yếu TN 2018 Lê Hùng, Đoàn Viết Long, Nguyễn Đức Huy Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
18 Nghiên cứu đánh giá cân bằng nước hệ thống sông Ba khi các hồ chứa vận hành Kỷ Yếu TN 2018 Trà Minh Quang, Nguyễn Thị Hồng Sen, Cao Đình Huy, Lê Hùng, Nguyễn Thị Hằng Ni Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
19 Study on drag coefficient of random array of cylinders Kỷ yếu TN 2018 Vũ Huy Công, Phạm Lý Triều Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

About admin

VietnamEnglish