Sunday , June 24 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Quyết định thành lập đội tuyển sinh viên tham dự kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX- 2018

Quyết định thành lập đội tuyển sinh viên tham dự kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX- 2018


About admin

Check Also

Hội nghị Sinh viên NCKH 2018 – Gửi Bài báo chính thức

Bài báo gửi file WORD, tên bài báo đặt theo định dạng: <MaSoDeTai>_<HoTenGVHD>_<HoTenTruongNhom>_<TenDeTaiNganGon>.doc/docx Lưu ý: …

VietnamEnglish